Fuktskador

De flesta byggnadsmaterial reagerar på fukt, olika beroende på material och fukthalt. Fukt i organiska material som exempelvis trä kan leda till mögel, röta eller i värsta fall hussvamp. Förhöjd fuktkvot påverkar även byggnadsmaterial med olika negativa effekter som följd.

Virke kan slå sig eller vrida sig när fukthalten förändras kraftigt, isolering får en sämre isoleringsförmåga vid höga nivåer av fukt, metaller kan utsättas för korrosion och vissa plaster förlora sina egenskaper. Vissa sorters plast kan absorbera flera procent vatten i materialet.

Cement och betong kan även det absorbera vatten vilket kan leda till frostsprängning vid minusgrader. Det är därför mycket viktigt att ha en korrekt och fungerande dränering runt husgrund och källare.


Vattenskador

Fukt i ångform (dvs i luften) tar längre tid på sig att orsaka fuktskador än vatten i flytande form. En läcka i t ex vattenledningar kan därför orsaka problem på kort tid med stora ekonomiska följder för dig som husägare. Omgivande material absorberar flytande vatten mycket snabbare än luftfuktighet, och påskyndar röta eller andra problem. Läckande vatten kan i sin tur öka luftfuktigheten i det berörda området.


Fukttransport

Fukt transporteras i ett material eller utrymme genom tre huvudsakliga mekanismer: kapillärt med hjälp av vattnets ytspänning som skapar ett vattenundertryck och därmed ett sug; genom diffusion vilket innebär att vattenmolekylerna i gasfas i sin strävan efter utjämning av ångtrycket/ånghalten flyttar sig mot områden med lägre ånghalt; och genom konvektion vilket innebär att vattnet rinner eller ångan flyttas med en luftström.