Relativ fuktighet

Relativ fuktighet mäter fuktkvoten eller fukthalten i ett material. Detta mäts oftast i kilogram vatten per kilo torrt material och är viktigt för såväl materialegenskaper som dess beständighet. Relativ fuktighet (RF) alltså hur ”fuktigt” ett material är. Man kan jämföra fuktighet mellan olika material med RF, det kan man inte med fuktkvoter.


Sorptionskurva

Olika sorters material kan innehålla stora mängder fukt även om det är i jämnvikt med omgivande luft. Fukt binds på olika sätt i materialstrukturen, ibland i skikt som bara är några molekyler tjockt. Tjockleken på detta skikt bestäms av RF. I små porer binds vatten med hjälp av vattenmenisker, vars radie bestäms av RF. Ju högre RF, desto större radie. Detta innebär att vid en viss RF kan bara en viss porradie innehålla fukt.

Sorptionskurva

Sambandet mellan fuktinnehåll i ett material och hur fuktigt det är anges av materialets sorptionskurva. Denna visar fukthalten som funktion av den relativa fuktigheten RF. Till skillnad från luftfuktighet så ändras RF bara obetydligt när temperaturen ändras. Detta innebär att redan fuktiga material i ett hus ej får lägre RF även om man bygger om till exempelvis varmgrund eller uppvärmd vind. Vid en sådan situation krävs därför ofta att man eventuellt måste byta ut fuktskadat material eller att man installerar en avfuktare, eller både och.

Notera även att förhållandet mellan fukt – temperatur är det omvända jämfört med luftfuktighet. RF ökar alltså något när temperaturen ökar.